Telekom

För att styra och övervaka stamnätet för el10 har Svenska kraftnät ett landsomfattande kommunikationsnät för tele och data. Detta nät utgör en viktig förutsättning för att verket ska kunna upprätthålla en hög driftsäkerhet i stamnätet, något som är särskilt viktigt vid uppbyggnaden efter en driftstörning. Nätet har därför flera separata kommunikationsvägar på viktiga ledningssträckor. För att säkra driften vid elavbrott finns även ett reservsystem med avbrottsfri elförsörjning. Kommunikationsnätet används i huvudsak av verksamhetsgrenen Överföring av el på stamnätet vilket ger intäkter för verksamhetsgrenen Telekom.

OPTONÄTET i SVERIGE 2015

Optonätet i Sverige 2015
Klicka på bilden för att se stor bild

Kommunikationsnätet består av optisk fiber som till största delen är installerad i kraftledningarnas topplinor. Nätet består av ca 9 300 km egen optisk fiber och ca 3 400 km optisk fiber som hyrs av andra nätägare. När stamnätet förnyas och byggs ut installeras alltid en optisk fiberkabel tillsammans med kraftledningen.

Svenska kraftnät ska driva kommunikationsnätet på ett kostnadseffektivt och konkurrensneutralt sätt. Eventuell överkapacitet hyrs ut till teleoperatörer och kraftbolag. Uthyrningen sker genom direktförsäljning och även genom intresseföretaget Triangelbolaget.

Svenska kraftnät hyr också ut aktiva kapacitetstjänster till företag inom energibranschen som kan användas för driftkommunikation.

Underhållet av det kommunikationsnätet sköts inom ramen för Svenska kraftnäts gemensamma underhållsavtal. Driften, övervakningen och beredskapsfunktionen sköts av Svenska kraftnäts IT-avdelning.

Tillgängligheten i tele- och kommunikationsnätet ska vara minst 99,95 procent mätt på dubbla (redundanta) förbindelser. Årets utfall var 99,99 (99,85) procent.


TELEKOM (MNKR) RÖRELSENS INTÄKTER

2016

2015

Externt

70

71

Internt

58

58

Summa

128

129

Rörelsens kostnader

Externt

-44

-43

Internt

-45

-44

Externt

-44

-43

Summa

-89

-87

Rörelseresultat

Externt

26

28

Internt

13

14

Summa

39

42

Verksamhetsgrenens totala intäkter uppgick till 128 (129) mnkr, varav den externa verksamhetens del var 70 (71) mnkr. Den största delen av de externa intäkterna kommer från uthyrning av svartfiber. De interna intäkterna som kom från verksamhetsgrenen Överföring av el på stamnätet uppgick till 58 (58) mnkr.

Rörelseresultatet uppgick till 39 (42) mnkr. Rörelsemarginalen var 32,3 (33,6) procent och investeringarna inom verksamhetsgrenen uppgick till 32 (33) mnkr.