Elberedskap

Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet, vilket bl.a. innebär att verket med hjälp av anslag stärker elförsörjningen i landet för att den ska klara svåra påfrestningar. Svenska kraftnät
tilldelades 255 (255) mnkr i anslagsmedel för 2016. Under året hade verket ingen anslagsbehållning, vilket dock fanns i fjol från 2014 och som då uppgick till 60 mnkr. Under året förbrukade verket 197 (262) mnkr av anslaget. Medlen användes till förebyggande beredskapsåtgärder, åtgärder för att motstå och hantera störningar samt åtgärder för höjd beredskap och krig.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Under 2016 genomfördes fördjupade risk- och sårbarhetsanalyser inom tre områden; störningar i försörjning av driv-medel, exponering av skyddsvärda informationsresurser mot osäkra nätverk och höga flöden i reglerade vattendrag. Analyserna redovisades i årets nationella risk- och sårbarhetsanalys. Utöver en intern riskanalys på verket lämnade ett drygt tiotal aktörer inom elförsörjningen uppgifter om riskkällor till analysen. Uppgifterna kommer användas av verket bl.a. som ett underlag för inriktning av framtida åtgärder.

Minska riskerna för allvarlig störning

Tillsammans med elmarknadens aktörer arbetade Svenska kraftnät för att minska riskerna för allvarlig störning bl.a. genom följande aktiviteter:

 • Utförde dödnätstartsprov på två kraftvärmeverk.
 • Utförde reglerprov av ett kraftvärmeverk.
 • Investerade i ny simulator för att träna driftpersonal i kraftvärmeverk.
 • Installerade reservelverk i ett kraftvärmeverk för att möjliggöra start vid ett större strömavbrott.
 • Utbildade och övade personal i drift och underhåll av reservelverk.
 • Bidrog med medel till störningsreserven för att upprätthålla gasturbinanläggningarnas beredskap att starta ödrift i prioriterade områden vid stora driftstörningar.

Öka förmågan att hantera allvarlig störning

Tillsammans med elmarknadens aktörer arbetade Svenska kraftnät för att öka förmågan att hantera allvarliga störningar. Detta gjordes till stor del genom utbildning och övning.

Under året utbildade verket montörer för att de ska kunna reparera och bygga tillfälliga ledningar förbi skadeplatser på stamnät och regionnät.

Svenska kraftnät genomförde flera utbildningar för frivilligorganisationer, med bl.a. bandvagnsförare och piloter som deltagare. Verket anordnade även en regional samverkansutbildning där frivilligpersonal deltog. Frivilligorganisationerna är en viktig resurs vars stöd stärker elföretagens förmåga att hantera händelser som kan påverka elförsörjningen.

Elsamverkan är ett branschsamarbete för elnätföretag, som leder arbete med samordning och prioritering av reparationsresurser vid stora störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät har tidigare tagit fram ett treårigt övnings- och utbildnings-program för ledningsfunktionerna i Elsamverkan, och genomförde under 2016 steg två i detta program.

Svenska kraftnät och Post- och telestyrelsen finansierade under året utbildning och övning i krishantering för deltagare från elbranschen och telekommunikationsbranschen.

Under året tränade Svenska kraftnät fem nätföretag i hur de ska hantera driftsituationer vid svåra påfrestningar inom elförsörjningen. De informerades om samhällets och elförsörjningens krisberedskap samt om elkrafttekniska fenomen.

Anslutning till Rakel

Svenska kraftnät ska inom sitt ansvarsområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under 2016:

 • Deltog verket i Energibranschens Rakelforum.
 • Startade verket ett projekt för att stötta att Rakel i högre grad införs hos lokalnätsföretag i övre och nedre Norrland.
 • Hanterade verket ett tjugotal ärenden om Rakel hos företag inom elförsörjningen.
 • Publicerade verket vägledande information om implementering av Rakel på externa webben.
 • Uppdaterade verket Energiförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel med bland annat intervall och ansvarig funktion för sambandsprov.

I samband med samtliga övningar och utbildningar verkade Svenska kraftnät för att öka kännedomen och användningen av Rakel bland elaktörerna. Dessutom genomfördes sambandsprov enligt VMA-kalendern12 på två av de nationella talgrupperna13 inom elförsörjningen.

Beredskapsplanering

I slutet av 2015 tog regeringen beslut om att återuppta planeringen för beredskap inom ramen för det civila försvaret vilket bl.a. berör Svenska kraftnät. Fokus i arbetet har hittills varit kunskapsuppbyggnad, information, samverkan och planering. Den 30 maj 2016 lämnade Svenska kraftnät en lägesrapport om elförsörjningens beredskapsplanering som uppdragsredovisning till regeringen14. Rapporteringen innehåller en historisk återblick av elförsörjningens krigsberedskap, en genomgång av den lagstiftning som styr Svenska kraftnäts verksamheter inom berörda delar, en genomgång av nuvarande aktiviteter som berör elförsörjningens beredskap och en sammanställning av identifierade utvecklingsbehov som avser höjd beredskap. Verket upprättade även en handlingsplan som omfattar de aktiviteter som ska göras under perioden 2017 – 2020 för att stärka elsektorns krigsberedskap.

Säkerhetsrelaterade beredskapsåtgärder

Som sektorsmyndighet för elförsörjningen arbetar Svenska kraftnät för att hålla säkerhetsskyddet i elbranschen på en optimal nivå. Säkerhetsskydd innebär att förebygga spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet, samt att skydda mot terrorism. Under året vidareutvecklade Svenska kraftnät stödet till elmarknadens aktörer genom att uppdatera framför allt vägledningar. Verket vidareutvecklade utbildningsmiljön för visualisering av IT-säkerhetsangrepp och genomförde utbildningar i cybersäkerhet och säkerhetsskydd under 2016. I syfte att kontrollera säkerhetsskyddet inom elförsörjningen genomförde Svenska kraftnät tillsyn av två elföretag och begärde in säkerhetsanalyser från ett tjugotal elföretag under 2016. Dessutom vidareutvecklade verket energi-
säkerhetsportalen.se14.

Dammsäkerhet

Svenska kraftnät verkar för att främja dammsäkerheten i landet. Under året fokuserade verket på att stödja länsstyrelser och dammägare i arbetet kopplat till det nya regelverket för dammsäkerhet som infördes 2014, uppföljning av klassificeringsarbetet samt utveckling av samordnad och övad beredskap för dammhaverier.

Tillsynsvägledning

Svenska kraftnät ansvarar för tillsynsvägledningen för dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken. Verket sammanställde dammägarnas årsrapportering om dammsäkerhet till läns-
styrelsen och följde upp länsstyrelsernas tillsyn. Verket anpassade mallar och rutiner för årsrapporteringen till det nya regelverket, och utarbetade en vägledning om rapporteringen. Tillsynsvägledningen i övrigt avsåg främst stöd till länsstyrelserna vid handläggningen av konsekvensutredningar och beslut om dammsäkerhetsklass.

Konsekvensutredning och klassificering

Svenska kraftnät uppdaterade under året vägledningar för konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering, som tillhör verkets föreskrifter och allmänna råd. Damm-ägarna och länsstyrelserna fortsatte arbetet med utredningar och klassificering av dammarna vid de ca 500 största damm-anläggningarna i landet. Länsstyrelserna inventerade mindre dammar och gjorde ett urval på ytterligare ca 500 dammar som ska utredas 2017.

Beredskap för dammhaveri och höga flöden

Svenska kraftnät verkar för att minska risken för allvarliga störningar på samhället till följd av dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag. I enlighet med handlingsplanen för utveckling av beredskap för dammhaveri15 genomförde Svenska kraftnät i samverkan med branschen och myndigheter bl.a. följande aktiviteter 2016:

 • Larmberedskapen och rutiner för att varna allmänheten vid dammhaveri vidareutvecklades.
 • En översyn gjordes av älvgruppers verksamheter.
 • Stödmaterial för information till allmänheten vid damm-haveri togs fram.
 • En nulägesbeskrivning av beredskapsarbetet gjordes för de stora kraftverksälvarna.
 • Översvämningskartor togs fram och objekt som kan översvämmas vid dammhaveri kartlades för fem av älvarna.

Klimatförändringar och flödesdimensionering av dammar

Svenska kraftnät följer tillämpningen av riktlinjerna för dimensionerade flöden för dammar16 och klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten. Verket tog 2016 fram en plan för detta arbete i samverkan med SMHI, kraftindustrin och gruvindustrin.

Kunskapsutveckling och kompetensförsörjning

Svenska kraftnät främjar forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom dammsäkerhet. Verket stödjer tillsammans med kraftindustrin Energiforsk AB:s projekt inom dammsäkerhet. Under 2016 stödde och medverkade Svenska kraftnät i ett tiotal projekt om bl.a. beräkningsmetoder för höga flöden i reglerade vattendrag, drivgods vid höga flöden, reparation av fyllningsdammar och dimensioneringsberäkningar för betongdammar.

Svenska kraftnät stödjer tillsammans med branschen och Energimyndigheten också Svenskt VattenkraftCentrum (SVC), ett centrum för högskoleutbildning och forskning som bl.a. syftar till att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vattenkraft och dammsäkerhet.